Přehledná pravidla

Podmínky pro hraní na CzechRO

1. Buďte pozitivní

2. Zapojte se

3. Činy poškozující server a jeho komunitu jsou trestány herními postihy

4. Co je zakázáno

- diskriminace
- neslušné výrazy
- urážky
- nevhodná jména postav, part, guild, guildovní tituly atd.
- napodobování
- podvádění
- killstealing
- lootstealing
- zneužívání skillů
- ohrožování
- zdržování hry
- zabíjení monster vyvolaných skillem Summon Flora
- úpravy herního klienta
- použití externích pomocných programů
- zneužívání chyb ve hře
- výměny a půjčování herních účtů
- dualování
- AFK expení

5. Výjimky

- pro FFA monstra neplatí zákaz killstealingu
- ve FFA arénách není zakázáno: killstealing, ohrožování, zneužívání skillů, zabíjení monster alchymistů

6. Doplňující pravidla

- AFK expení s homunkulem
- Velikost guildy a aliance
- Guild Wars
- PvP arény
- Pravidla se mohou kdykoli změnit. Na tuto skutečnost budete upozorněni v Novinkách


Podrobná pravidla

Podmínky pro hraní na CzechRO
- Vyjma vlastního herního systému a povolených výjimek s účty nesmí být v žádné formě obchodováno (za opravdové peníze, věci na jiných serverech, hrách, etc.)
- hraním na CzechRO serveru souhlasíte s těmito pravidly v plném znění a slibujete, že se jimi budete řídit
- GM jsou nejvyšší autoritou serveru, jejich rozhodnutí je konečné a neoddiskutovatelné. Jakýkoliv nátlak na GM povede k trestu nebo k jeho zpřísnění.
- pravidla jsou pro všechny závazná a chápána jako minimum, co je potřeba dodržovat. Bude-li shledána nějaká činnost za poškozující server a/nebo jeho komunitu, mohou GM rozhodnout i nad daná pravidla a pravidlo bude přidáno a platno i zpětně

1. Buďte pozitivní
- chovejte se slušně
- vycházejte si vstříc
- respektujte ostatní hráče
- nechovejte se v rozporu s dobrými mravy

2. Zapojte se
- nebojte se pomáhat ostatním, pokud o to mají zájem
- podělte se o své zkušenosti s ostatními
- vysvětlete ostatním, pokud něco dělají špatně
- závadné činy oznamujte GM, včetně screenshotů dokumentujících situaci

3. Činy poškozující server a jeho komunitu jsou trestány herními postihy
- o trestech rozhodují výhradně GM na základě vlastních pozorování a oznámení hráčů
- tresty zahrnují dočasné nebo trvalé zablokování herního účtu, smazání postavy, rozpuštění guildy, či jiné podle uvážení GM
- o vážnějších prohrešcích může rozhodovat celý GM tým

4. Co je zakázáno
Tato sekce obsahuje orientační seznam činů které jsou hodnoceny jako prohřešek podle pravidla 3. Tento seznam nelze chápat jako úplný.

- diskriminace
Je zakázána jakákoli diskriminace na základě pohlaví, rasy, přesvědčení, příslušnosti ke skupině a podobně.

- neslušné výrazy
Je zakázáno používání vulgárních, rasisitických, či jinak nevhodných výrazů.

- urážky
Je zakázáno používat výrazy zaměřené na určitého hráče nebo skupinu s cílem je znevážit, i v případě že nejde o vulgární výrazy.

- nevhodná jména postav, part, guild, guildovní tituly atd.
Je zakázáno používat vulgární výrazy, diskriminační či rasistická jména, jména osob známých svými zločiny proti lidskosti. Jména postav se smí skládat pouze z písmen anglické abecedy, číslic, podtržítka, pomlčky, vlnovky (~), kulatých nebo hranatých závorek a mezer. Nesmí obsahovat dva speciální znaky (pomlčky, závorky) za sebou, nesmí obsahovat dvě mezery za sebou, musí obsahovat aspoň tři písmena. Nesmí obsahovat sekvenci otvírací závorka - G - M - zavírací závorka, ani při libovolném proložení dalšími znaky.

- napodobování
Je zakázáno používat jména postav, guild či guildovní loga záměrně podobná jiným postavám či guildám za účelem matení ostatních hráčů.
Obvzvlášť tvrdě je trestáno vydávání se za GM.

- podvádění
Je zakázáno prodávat bezcenné předměty za cenu podobnou ceně jejich vzácných protějšků (například neslotové části výbavy vydávat za slotové).

- killstealing
Killstealingem se rozumí zahájení boje s monstrem, pokud si je hráč vědom toho že toto monstrum je již zapojeno do boje s jiným hráčem. Killstealingem není boj s monstrem které hráče začne ohrožovat, i v případě že s ním do té doby bojoval jiný hráč.
Dále je zákázáno zneužívání skillů (jak monster, tak hráčů) k převzetí monstra. A to včetně postavení se do cesty mezi postavu, po které monstrum jde, a monstrum.

- lootstealing
Lootstealingem se rozumí sbírání předmětů vypadlých z monster která zabili jiní hráči bez jejich svolení. Sbírání opuštěných volně ležících předmětů je povoleno.

- zneužívání skillů
Je zakázáno použití skillů proti jiným hráčům nebo ve snaze jiným hráčům znesnadnit hru. Je zakázáno bezdůvodné používání plošných skillů a skillu Ice Wall ve městech, použití skillu Ice Wall k zablokování průchodů ostatním hráčům kdekoli, používání podpůrných skillů na monstra, vyvolávání monster ve městech, použití skillu Dispell na ostatní hráče i další akce které jsou zaměřeny na znesnadnění hry ostatním hráčům. Toto pravidlo platí i v mapách se vstupy do guildovních hradů (mimo vyvolávání monster, to je na těchto mapách povoleno).

- ohrožování
Je zakázáno navádět monstra na ostatní hráče bez jejich souhlasu či používat odhazující skilly tak, aby byli ohroženi ostatní hráči.

- zdržování hry
Zdržováním hry se rozumí bránění ostatním hráčům ve hře blokováním jednoho či více monster bez úmyslu jej zabít nebo s úmyslem jej zabít až po dlouhé době.

- zabíjení monster vyvolaných skillem Summon Flora
Tato monstra poznáte tak, že mají jméno shodné se jménem alchymisty který je vyvolal.

- úpravy herního klienta
Jsou zakázány jakékoli zásahy do EXE klienta, jakékoli úpravy herního klienta které hráči přinášejí herní výhody a je zakázáno šíření informací o těchto úpravách. Úpravy, které jsou k dispozici na stránkách CzechRO, jsou povoleny.

- použití externích pomocných programů
Je zakázáno používání jiných klientů než je oficiální CzechRO klient, RO botů a dalších programů které nahrazují nebo rozšiřují funkce RO klienta. Je zakázáno i šíření informací o takových programech.

- zneužívání chyb ve hře
Je zakázáno zneužívat znalost chyb v NPC skriptech, v nastavení ekonomiky a dalších k vlastnímu prospěchu i šíření informací o nich (kromě informování GM týmu)
Konkrétní příklady:
Je zakázáno přijímání nadlimitních počtů členů do guild.
Je zakázáno používat Homunkuly v hradech během GW.
Je zakázáno ve městech měnit monstra pomocí Azoth nebo Hylozoist card a to jak monstra vyvolaná Alchemistem, tak Wild Rose nebo jim podobná.
Hráčům bez guildy nebo v guildě bez skillu Approval je zakázáno používat proti Emperiu skilly Gravity Field a Gloria Domini.
Je zakázáno zabíjení MVP pomocí reflectu jejich vlastního útoku.

- výměny a půjčování herních účtů
Veškeré problémy spojené s hrou budou GM řešit výhradně s hráčem který založil herní účet, jehož se daný problém týká. Za veškeré akce prováděné postavami daného účtu zodpovídá hráč který tento účet založil. V případě porušení pravidel se trest vztahuje na tohoto hráče, bez ohledu na to kdo v daném okamžiku postavy ovládal.
GM mohou odmítnout řešit jakékoliv problémy u účtů sdílených více hráči.

- dualování
Není dovoleno souběžně spouštět více účtů jedním hráčem - a to ani na více počítačích. S výjimkou:
1) Druhá postava je prodávající merchant
2) Druhá postava je pouze ve městě pro pokec
3) Druhá postava pouze občasně háže warp
4) Druhá postava slouží k předávání věcí/peněz

- AFK expení
Není dovoleno nebýt dlouhodobě aktivní při expení. Občasná pauza do pěti minut je v pořádku.
Důvod - zamezení tahání support postav ať už na dual, nebo ne.

5. Výjimky

- pro FFA monstra neplatí zákaz killstealingu
FFA (free for all) monstra jsou všechna monstra vyvolaná GM nebo hráči s použitím předmětů typu Dead Branch, monstra přetvořená použitím Azothu nebo zbraně s Hylozoist kartou, monstra vyvolaná jakýmikoliv hráčskými skilly kromě skillu Summon Flora. Dále jsou za FFA monstra pokládáni všichni MVP bossové, tedy monstra po jejichž zabití je jeden z hráčů vyhlášen MVP (Most Valuable Player).
Minibossové nejsou FFA
Monstra vyvolaná alchymistickým skillem Summon Flora nejsou považována za FFA a jejich zabíjení je zakázáno.

- ve FFA arénách není zakázáno: killstealing, ohrožování, zneužívání skillů a zabíjení monster alchymistů
FFA arény jsou FFA PvP arény (aréna 1 a 2), mapy GW hradů a Guild Dungeony.
Mapy se vstupy do hradů nejsou považovány za FFA arény a platí pro ně pravidla jako pro normální mapy.

6. Doplňující pravidla

- AFK expení pomocí homunkula
Není povoleno používat homunkula k expení a být přitom dlouhodobě AFK.
Neodpovíte-li GM kontrole (postavy s [GM] ve jméně nebo žlutým písmem v chatu) do 5 minut po výzvě, vystavujete se riziku postihu, v opakovaných případech i trvalé blokaci účtu.
Tyto kontroly smí provádět pouze GM. GM Vás může vyzvat pomocí chatu, broadcastu a/nebo otevřením chatroomu.

- Velikost guildy a aliance
Není povoleno mít v guildě více než 16 členů.
Není povoleno, aby guilda měla více než jednoho aliančního partnera.

- Guild Wars
Guild Wars (WoE) se konají v těchto termínech:
Středa 21:00 - 22:00
Neděle 21:00 - 22:00

- PvP arény
Aréna 1 - FFA aréna (souboje bez omezení), povoleno vyvolávání monster
Aréna 2 - nonFFA - pouze na domluvené souboje
Aréna 3 - GM - aréna ve které řádí GM
Aréna 4 - GW - napodobení hradu WoE:SE

- Pravidla se mohou kdykoli změnit. Na tuto skutečnost budete upozorněni v Novinkách